Eigendom verkopen of verhuren ?

EPC Nodig!

Contacteer expert Ontdek meer

Ga ook voor een topscore !

WERKWIJZE OPMAAK EPC-attest

 • 1

  Aanvragen

  Maak een afspraak via het aanvraagformulier.
  Via mail: info@epc-expert.be
  of neem telefonisch contact op met ons:
  0475 65 10 05
  Lees meer...

 • 2

  Opmeten

  Wij komen ter plaatse om alle ruimtes te inspecteren en op te meten. Een bezoek duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van de grootte en eventueel beschikbare plannen.
  Lees meer...

 • 3

  Berekenen

  We verwerken alle verzamelde opmetingen. Hierbij wordt verplicht gebruik gemaakt van de certificatiesoftware van het Vlaams Energie Agentschap (VEA).
  Lees meer...

 • 4

  Certificaat

  Uw EPC certificaat wordt gegenereerd door de certificatiesoftware en vervolgens naar u opgestuurd. Uw eigendom kan nu Te koop/Te huur aangeboden worden.
  Lees meer...

Onze richtprijzen

 • excl. BTW
 • Klein niet-residentieel
  • Verplicht EPC nodig voor kleine niet-residentiële eenheden (winkel, kantoor, horeca, praktijk,...) met een oppervlakte tussen 50m² en 500 m².
  Offerte Aanvragen
  Gemeenschappelijke Delen
  • Een EPC voor de Gemeenschappelijke Delen van een appartementsgebouw is vereist vanaf 1 januari 2022.
  Offerte Aanvragen

  Eigendom verhuren of verkopen ?

  Is uw woning klaar voor de toekomst ?

  VERPLICHT

  Het EPC is verplicht bij het te koop en te huur stellen van alle eigendommen. Het EPC is geldig voor maximum 10 jaar.

  OPWAARDEREN

  Het vernieuwde EPC geeft op een geautomatiseerde manier tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.

  BESPAREN

  Met de aanbevelingen op het EPC kan u uw woning doelgerichter renoveren met een lagere energiefactuur en een hogere waarde voor uw woning als gevolg.

  Doelstelling 2050

  Het EPC toont in hoeverre uw woning, appartement, studio, winkel, kantoor, ... al voldoet aan de energiedoelstelling van 2050.

  VEELGESTELDE VRAGEN

  Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

  Het EPC geeft inzicht in de energieprestatie van een gebouw met informatie over hoe de gevels, daken en vloeren zijn geïsoleerd, welke beglazing geplaatst werd en welke installaties voor ventilatie, verwarming, koeling, warm water, eventueel verlichting en hernieuwbare energie aanwezig zijn.

  Het bewonersgedrag, met andere woorden, hoe de bewoners omspringen met energie, hoe de gezinssamenstelling is enz. wordt niet meegerekend bij de opmaak van het EPC.

  De waarde die uiteindelijk wordt bekomen is het energieprestatie kengetal van het gebouw. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kWh/m²). Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger het betreffende gebouw.

  Dankzij een label of energiescore is in één opslag duidelijk wat de energetische toestand is van een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw. Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Het Vlaams Gewest streeft naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

  Deze certificaten kunnen enkel opgesteld worden door een door het Vlaams Gewest erkende energiedeskundige type A. Erkende energiedeskundigen
  In het algemeen is een EPC verplicht bij :
  - de zuivere verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio en van een klein niet-residentieel gebouw of autonoom functionerend gebouwdeel in volle eigendom.
  - de woning- en handelshuur ;
  - de verhuur van een woning, appartement, studio, klein niet-residentieel gebouw (kantoor, winkel, praktijk, horeca,...) of gebouwdeel voor contracten vanaf twee maanden.

  Een EPC is verplicht per eenheid, dus per appartement, per studio, per woning, per autonoom functionerend kantoor, handelszaak, horecazaak, gebouw(deel) met logeerfunctie ....

  Als er een geldig EPC Bouw aanwezig is, moet er geen EPC voor bestaande gebouwen opgesteld worden. Het EPC Bouw is een onderdeel van de EPB-aangifte en wordt opgesteld bij nieuwbouw projecten en ingrijpende energetische renovaties.

  Bij verkoop wordt het geldig EPC aan de koper overgedragen. De notaris is verplicht na te gaan of er een geldig EPC aanwezig is bij de ondertekening van de akte.

  Bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst wordt een kopie van het geldig EPC aan de huurder ter beschikking gesteld.

  Er moet een geldig EPC aanwezig zijn vanaf het moment dat de eenheid te koop of te huur wordt aangeboden.
  Het EPC blijft 10 jaar geldig.

  Wanneer een eigendom opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van 10 jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. Uiteraard moet wel steeds een kopie in geval van verhuur en het originele EPC in geval van verkoop worden meegegeven aan de nieuwe huurder of koper.

  Als in de eigendom intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw EPC te laten opmaken. Het nieuwe EPC zal dan een betere score geven.

  Indien een eigendom recent werd gebouwd zodat reeds een EPC Bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar).
  U heeft een EPC nodig wanneer u een eigendom wil verkopen of verhuren. Zodra u een eigendom te koop of te huur aanbiedt, moet u hiervoor over een energieprestatiecertificaat beschikken. Bij verkoop wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen in de notariële akte. De notaris heeft verder een meldingsplicht aan het VEA (Vlaams Energieagentschap) indien het EPC afwezig blijkt.

  Ook bij verhuur heeft u vanaf het moment dat u een eigendom te huur aanbiedt een EPC nodig. Controle wordt steekproefsgewijs uitgevoerd, en bij afwezigheid van het EPC kan het VEA (Vlaams Energie Agentschap) u dagvaarden en een boete opleggen van 500 tot 5000 euro.
  Ja. Er moet een geldig EPC aanwezig zijn van zodra een eigendom te koop of te huur wordt aangeboden. Er moet eveneens een geldig EPC aanwezig zijn bij de ondertekening van de akte of de nieuwe huurovereenkomst.

  Er moet dus een geldig EPC zijn tijdens de volledige duur van het verkoopproces. Er zal dus zowel bij de ondertekening van het compromis, als bij de ondertekening van de authentieke akte een geldig EPC aanwezig moeten zijn. Indien er geen geldig EPC is op het moment van de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris dit melden bij het Vlaams Energieagentschap en riskeert de verkoper een geldboete.

  Ook bij de ondertekening van het huurcontract moet er een geldig EPC aanwezig zijn. Indien het EPC vervalt in de periode tussen de ondertekening van het contract en de ingang van de huur, dan moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden.

  U moet dus een nieuw EPC laten opstellen als het EPC niet meer geldig is op het moment van de ondertekening van de akte of nieuwe huurovereenkomst.
  Bij de opmaak van het EPC wordt gerekend met een standaardverbruik en een standaardklimaat dat voor alle wooneenheden hetzelfde is. Door te werken met standaarden is het mogelijk om de energiezuinigheid van verschillende woningen en appartementen te vergelijken.

  De energiescore op uw EPC is dus niet bedoeld om vergeleken te worden met het werkelijke energieverbruik dat op uw energiefactuur staat. Het werkelijke energieverbruik kan immers sterk verschillen van gezin tot gezin, waardoor er geen rekening mee gehouden wordt bij de opmaak van het EPC.
  Bij de berekening van de energiescore wordt geen rekening gehouden met de kwaliteit van de uitvoering van de (werken aan het) eigendom, zoals
  - Vochtproblemen
  - Luchtkwaliteit
  - Defecte installaties
  - Houtrot
  - ….

  Zo kan het voorkomen dat een goed geïsoleerde eigendom met een goede energiescore toch vochtproblemen ondervindt.
  Bij de opmaak van een EPC moet een energiedeskundige zich baseren op bewijsstukken en wat hij visueel kan vaststellen. Hij mag geen informatie uit verklaringen gebruiken.

  Om aanvaard te worden als bewijsstuk, moeten uw documenten voldoen aan bepaalde voorwaarden die beschreven zijn in het inspectieprotocol. Het inspectieprotocol bepaalt ook welke gegevens uit een bewijsstuk mogen gebruikt worden en welke niet. De energiedeskundige is verplicht om het inspectieprotocol strikt te volgen.

  Dankzij de opgelegde voorwaarden is de energiedeskundige er zeker van dat het document authentiek is én dat het isolatiemateriaal en de installatie wel degelijk geplaatst werden in het gebouw waarvoor het EPC wordt opgesteld.

  Als de energiedeskundige oordeelt dat uw document niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden uit het inspectieprotocol, mag hij het niet aanvaarden als bewijsstuk. De informatie uit het document mag dan niet bij de berekening van de energiescore gebruikt worden.
  De documenten die in aanmerking komen, zijn opgenomen in het onderstaande overzicht.

  Documenten die niet opgenomen zijn in het onderstaande overzicht, zoals mondelinge informatie, een verklaring van de aannemer of installateur, van de architect of van u als eigenaar, een ontwerpplan, … mag de energiedeskundige niet gebruiken bij de opmaak van het energieprestatiecertificaat.

  De energiedeskundige maakt alleen gebruik van documenten als duidelijk is dat ze betrekking hebben op de woning of het gebouw. Behalve bij foto’s moeten op de documenten het adres of een kadastraal nummer, de auteur en de datum vermeld zijn. Uitzonderingen worden alleen toegestaan als ze zijn opgenomen in het inspectieprotocol.

  Het inspectieprotocol legt de voorwaarden voor het gebruik van de documenten vast. Daarnaast bepaalt het inspectieprotocol voor welke invoergegevens welke bewijsstukken gebruikt mogen worden. Bij tegenspraak tussen de vaststellingen en de bewijsstukken primeren de vaststellingen. Een bewijsstuk vervalt voor gegevens die afwijken, bijvoorbeeld door latere aanpassingen en renovaties. Meer informatie over het inspectieprotocol en de voorwaarden vindt u op https://www.energiesparen.be/epcparticulier
  Overzicht van mogelijke bewijsstukken
  Het EPC geeft aanbevelingen en tips om het label van uw woning of appartement te verbeteren.

  Naast elke aanbeveling staat een visueel icoontje in kleur. Elke aanbeveling krijgt een rode, oranje, gele of lichtgroene kleur.
  - De rode en oranje aanbevelingen zijn prioritair. Deze pak je best zo snel mogelijk aan. Consulteer een specialist om de beste en meest logische volgorde te plannen waarin je deze werken uitvoert.
  - De gele aanbeveling heeft steeds betrekking op zonne-energie. Heb je geen PV-panelen of zonnecollectoren, dan krijg je hier een aanbeveling en prijsindicatie vanuit de zonnekaart.
  - De lichtgroene aanbevelingen zijn al energiezuinig en voldoen in principe aan de nieuwbouwnormen van 2006, maar voldoen nog (net) niet aan de energiedoelstelling voor 2050. Deze werken zijn niet prioritair, maar het kan geen kwaad om deze in het achterhoofd te houden bij latere verbouwingen.

  In het geval van een eengezinswoning, geeft het EPC voor de rode, oranje en gele aanbevelingen ook een automatische kostenraming.

  Het EPC toont ook hoe het label verbetert nadat een aanbeveling is uitgevoerd.

  Het advies en de kostenramingen op het EPC worden automatisch gegenereerd. Het is dus niet de energiedeskundige die dit opstelt. De energiedeskundige kan het advies en de prijzen niet aanpassen, verwijderen of van volgorde veranderen.

  Voor elk stuk gevel dat niet voldoende geïsoleerd is, wordt geadviseerd om dit te isoleren. Het is aan een specialist om in te schatten in welke mate dit wel of niet mogelijk is.

  Ook vocht- en stabiliteitsproblemen zijn geen deel van het EPC. Bijvoorbeeld bij isolatiewerken aan het dak zal het EPC geen uitspraak kunnen doen over de noodzaak tot het vervangen van de draagstructuur; deze kostenpost zit dus nooit vervat in de prijzen op het EPC.

  Gebruik het advies op het EPC dus als startpunt. Consulteer altijd een specialist vooraleer de werken te starten en doe voor een concrete kostenraming steeds beroep op een architect of een aannemer.
  In geval van een eengezinswoning verschijnt op het EPC automatisch een raming van de gemiddelde kosten om het eigendom op energetisch vlak in orde te brengen met de energiedoelstelling 2050. Voor appartementen worden er geen prijsindicaties berekend.

  De prijzen op het EPC zijn indicatieve gemiddelde prijzen die op een geautomatiseerde wijze berekend zijn en afgerond zijn op 500 euro. Op basis van actuele gemiddelde eenheidsprijzen en de afmetingen die de energiedeskundige heeft opgemeten, berekent de software zelf de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offertes van uw aannemer.

  De energiedeskundige kan de prijsberekening zelf niet wijzigen, hij controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet. Daarvoor kunt u een beroep doen op een architect of bouwprofessional.

  Wanneer er verschillende uitvoeringsmogelijkheden zijn, wordt de prijs voor alle methodes getoond. Bij een hellend dak zal u daarom twee prijzen zien staan, één voor het isoleren van het hellend dak langs binnen en één voor het isoleren langs buiten.

  De prijsindicaties op het EPC hebben enkel betrekking op werken die de energieprestaties verbeteren. Een nieuwe keuken of badkamer bijvoorbeeld worden hier niet in opgenomen. Achteraan op het EPC staat welke werken wel en niet zijn opgenomen.

  Gebruik de prijsindicaties van het EPC als een ruwe schatting. Doe voor een concrete kostenraming steeds een beroep op een architect of een aannemer!
  Het EPC geeft enkel een automatische kostenraming in het geval van:
  - Eengezinswoningen én
  - Dringende aanbevelingen (rood en oranje) en aanbevelingen rond zonne-energie (geel).

  Voor de volgende situaties geeft het EPC van een woning geen berekening van de prijsindicaties:
  - Lichtgroene aanbevelingen: deze onderdelen zijn al redelijk energiezuinig en daarom minder dringend
  - Appartementen: renovatiewerken bij (grote) appartementsgebouwen vergen vaak speciale expertise. Het is niet haalbaar om hier op een geautomatiseerde manier betrouwbare prijsindicaties voor te geven.
  Wat is wel inbegrepen?
  De gemiddelde prijsindicaties zijn inclusief 6% BTW en zonder aftrek van eventuele premies. De prijzen worden berekend op basis van uitvoeringstechnieken en kwalitatieve materialen die algemeen beschikbaar zijn op de markt en ook algemeen toegepast worden. Voor afwerkingsmaterialen wordt gerekend met een gemiddelde prijsklasse. Afbraakprijzen zijn inclusief afvoer- en stortkosten.

  Wat is niet inbegrepen?
  Alle werken die nodig zijn omdat de aannames van het EPC (zie hieronder) niet van toepassing zijn.

  De volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:
  - Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coördinatiekosten;
  - Werfinstallaties;
  - Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;
  - Toeslagen voor werken in bepaalde regio’s en grootstedelijke contexten;
  - Moeilijke bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;
  - Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;
  - Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);
  - Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;
  - Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest;
  - Meerprijzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.

  Kijk achteraan in uw EPC welke werken wel en welke niet opgenomen zijn in de automatische berekening van de prijsindicaties.
  Bij de berekening van de prijsindicaties worden aannames gedaan, bijvoorbeeld:
  - het dakgebinte is in goede staat;
  - er is een onderdak aanwezig en het is in goede staat;
  - er is geen vochtprobleem in de muren;
  - de muren hebben een standaardopbouw;
  - etc.

  Het is mogelijk dat de aannames niet van toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet mag uitvoeren zonder vergunning. Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman. Werk samen met vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

  Als er invoergegevens onbekend zijn, worden de prijsberekeningen gebaseerd op de aannames die gemaakt zijn om de U-waarde of installatie rendementen te bepalen.
  Sinds 1 november 2008 is een EPC in Vlaanderen verplicht voor huizen, appartementen en flatgebouwen die te koop of te huur worden aangeboden.

  - De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) van 16 december 2002 heeft definitief de weg geopend naar duurzame bouw.
  - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat van residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur.
  - Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2008 houdende de invoering van het energieprestatiecertificatie residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit
  - Ministerieel besluit betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B
  - Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van de verplichting om over een energieprestatiecertificaat te beschikken bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen
  - Sinds 1 januari 2020 is er ook een EPC verplicht in Vlaanderen voor de kleine niet-residentiële eenheden die te koop of te huur worden aangeboden.
  - Vanaf 2022 moet er voor elk appartementsgebouw een EPC voor de gemeenschappelijke delen zijn. Dit EPC kan al opgemaakt worden sinds 1 januari 2020.
  We zijn gemachtigd om EPC-certificaten op te maken in gans Vlaanderen.

  We zijn gevestigd in Tervuren (Oost-rand van Brussel) en Meise (Noord-rand van Brussel) en onze activiteiten regio concentreert zich hoofdzakelijk in Vlaams-Brabant en Antwerpen.